EMUZEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000365987
Numer REGON: 142580272
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[RDF/144535/19/101]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMUZEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WOLNOŚĆ nr domu 3A kod pocztowy 01-018 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3591/2010 Z DNIA 24 SIERPNIA 2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ OKOŁOTOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI SOLIDARNOŚCI 75 LOK. 36.2010-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKA2010-09-22 do dziś
2. ImionaBARBARA LUCYNA2010-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2010-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABROS2010-09-22 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR STANISŁAW2010-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2010-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2010-09-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2010-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2010-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICZ2010-09-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2010-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2010-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7000,00 ZŁ2010-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMICZ2010-09-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2010-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2010-09-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2010-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-09-22 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-09-22 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-09-22 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-09-22 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-09-22 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-09-22 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-09-22 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-09-22 do dziś
918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-09-22 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
2data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-02 do dziś
3data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-02 do dziś
4data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-02 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-02 do dziś
6data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
7data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów