AQUA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000365877
Numer REGON: 241738710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2015-04-21
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/6686/15/22]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2010-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica HANKI SAWICKIEJ nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy 44-122 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2010-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2010 R. NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 7268/20102010-09-29 do dziś
213.07.2011 R., REP. A NR 5561/2011, NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIENIONO: § 62011-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCZARSKI2010-09-29 do dziś
2. ImionaMARCIN KONSTANTY2010-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 111.000,00 ZŁ2013-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego111000,00 ZŁ2011-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 23.02.2015 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I USTANOWIENIU LIKWIDATORA2015-04-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2015-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 23.02.2015 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I USTANOWIENIU LIKWIDATORA2015-04-02 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów