BONE FIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000365772
Numer REGON: 142554211
Numer NIP: 5213579357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-08-05
Sygnatura akt[RDF/172081/19/361]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1425542112010-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONE FIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WĄSKI DUNAJ nr domu 4/6/8 kod pocztowy 00-256 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.09.2010 R., NOTARIUSZ PIOTR BILEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3350/20102010-09-20 do dziś
221.03.2011 R., NOTARIUSZ PIOTR BILEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 989/2011 UCHWALONO, ZATWIERDZONO I PODPISANO UMOWĘ SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU BĘDĄCĄ JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM.2011-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSZOŁCZYK LIPKA2011-04-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2011-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSZOŁCZYK LIPKA2011-04-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-05 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-11-05 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-11-05 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-05 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-11-05 do dziś
679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2015-11-05 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-11-05 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-05 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2012 okres 20.09.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
2data złożenia 29.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-04 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4data złożenia 17.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
6data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
7data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.09.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-09-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów