A. BAŃDUR I K. WRZESIEŃ LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000365690
Numer REGON: 121342244
Numer NIP: 6793048110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-25
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21065/23/27]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2010-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. BAŃDUR I K. WRZESIEŃ LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA2010-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PIWNA nr domu 25 nr lokalu 16 kod pocztowy 30-527 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki16 SIERPNIA 2010 R.2010-09-20 do dziś
204.11.2011 R., REP. A NR 5848/2011 KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ MAŁGORZATA HĘDRZAK-SŁOTA. W § 8 PO PUNKTACH 1 I 2 DODAJE SIĘ PUNKTY 3, 4 I 52011-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBAŃDUR2010-09-20 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2010-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-20 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2010-09-20 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-09-20 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-09-20 do dziś
2
1. NazwiskoWRZESIEŃ2010-09-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2010-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-20 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2010-09-20 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-09-20 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-09-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z PARTNERÓW SAMODZIELNIE W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 15.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁ) A W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA TĘ KWOTĘ WSZYSCY PARTNERZY ŁĄCZNIE.2010-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃDUR2010-09-20 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2010-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIEŃ2010-09-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2010-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2010-09-20 do dziś
288 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-20 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-20 do dziś
486 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2010-09-20 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-09-20 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-20 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-09-20 do dziś
872 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-09-20 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-09-20 do dziś
1086 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2023-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-08 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów