DOBRE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000365510
Numer REGON: 142593056
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-04-06
Sygnatura akt[RDF/284915/21/343]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142593056 NIP 52135796242011-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOLNA nr domu 11 nr lokalu 79 kod pocztowy 00-773 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2010 R. -MARIA ALICJA JANOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -4420/2010.2010-09-17 do dziś
224.02.2011 R., ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ WALENDA, ZASTĄPCA NOTARIUSZA MARII JANOWSKIEJ W WARSZAWIE, REP A 758/2011, ZMIANA: § § 5, 6, TEKST JEDNOLITY2011-03-31 do dziś
331.07.2019 R., REP. A NR 5545/2019, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §4 UST. 1 UMOWY ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁYŃSKI2010-09-17 do dziś
2. ImionaEDWARD2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500,00 PLN2011-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁYŃSKA2010-09-17 do dziś
2. ImionaSABINA ELŻBIETA2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500,00 PLN2011-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego155000,00 ZŁ2011-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁYŃSKI2019-09-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-11-05 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2015-11-05 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-11-05 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-05 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-05 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-05 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-05 do dziś
852 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2015-11-05 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
3data złożenia 08.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-12 do dziś
4data złożenia 12.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
5data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
6data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
7data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
8data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
9data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów