EWKAKUSTIKA - PRACOWNIA AKUSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000365495
Numer REGON: 142598770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307457/21/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWKAKUSTIKA PRACOWNIA AKUSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ANNY JAGIELLONKI nr domu 4 kod pocztowy 01-989 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.07.2010 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ LESZKA ZABIELSKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. TAMKA 37, REP. A NR 5709/20102010-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKOWSKA KOSMALA2010-09-17 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2014-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWSKA2010-09-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA URSZULA2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2014-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2010-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKOWSKA KOSMALA2010-09-17 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWSKA2010-09-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA URSZULA2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICEPREZES ZARZĄDU2010-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-09-17 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-09-17 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-09-17 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
2data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
4data złożenia 28.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
5data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
6data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
8data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
9data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
10data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
11data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
12data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów