„BUSKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000365464
Numer REGON: 290001859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/259736/20/343]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA2010-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat BUSKI gmina BUSKO-ZDRÓJ miejscowość BUSKO-ZDRÓJ2010-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BUSKO-ZDRÓJ ulica KILIŃSKIEGO nr domu 41 kod pocztowy 28-100 poczta BUSKO-ZDRÓJ kraj POLSKA 2010-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.04.2010 R. REP. A 3161/2010, 07.05.2010 R. REP. A 3730/2010 ORAZ 11.06.2010 R. -REP. A 4824/2010, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29;2010-09-29 do dziś
229.02.2016 R., REP. A 595/2016, NOTARIUSZ LILIANA PLECH, KANCELARIA NOTARIALNA W BUSKU-ZDROJU, UL. KILIŃSKIEGO 17 - ZMIENIONO § 14.2016-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-29 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-09-29 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-09-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ „BUSKOPOL” S.A. NASTĄPIŁO W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA WODNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA „BUSKOPOL” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BUSKU-ZDROJU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. PODSTAWĄ POWSTANIA SPÓŁKI „BUSKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA SĄ: UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA „BUSKOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BUSKU-ZDROJU Z DNIA 15.04.2010 R.; -UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA „BUSKOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BUSKU-ZDROJU Z DNIA 26.05.2010 R.2010-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA „BUSKOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-09-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000118981 2010-09-29 do dziś
5. Numer REGON2900018592010-09-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego960000,00 ZŁ2010-09-29 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego960000,00 ZŁ2010-09-29 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji9600002010-09-29 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2010-09-29 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego960000,00 ZŁ2010-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-09-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9600002010-09-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-09-29 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-09-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCINA2010-09-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ROBERT2010-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2010-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABDA2016-04-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JAN2016-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-28 do dziś
21. NazwiskoARABASZ2016-04-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2016-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-28 do dziś
31. NazwiskoKALEMBA2016-04-28 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2016-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-09-29 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-29 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-29 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-29 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2015-07-15 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-07-15 do dziś
343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-07-15 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-07-15 do dziś
571 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
2data złożenia 16.05.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
3data złożenia 21.06.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
4data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
5data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
13data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
3OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
3OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
3OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów