CULLINAN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000365454
Numer REGON: 301550495
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2013-03-19
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/899/13/316]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULLINAN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LANGIEWICZA nr domu 4 nr lokalu 2 kod pocztowy 61-502 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MAJA 2010 R. PRZED NOTARIUSZEM JUSTYNĄ BLANDZI, JUSTYNA BLANDZI DANIEL FOLWARSKI S.C., UL. 23 LUTEGO 21/3, 61-742 POZNAŃ, REP. A NR 3838/20102010-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASTALERZ2010-09-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARCIN2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2010-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZESTACKI2010-09-23 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MATEUSZ2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2010-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIK2010-09-23 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2010-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄKA2010-09-23 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2010-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMASTALERZ2010-09-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARCIN2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2010-09-23 do dziś
21. NazwiskoMĄKA2010-09-23 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2010-09-23 do dziś
31. NazwiskoPRZESTACKI2010-09-23 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MATEUSZ2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2010-09-23 do dziś
41. NazwiskoBABIK2010-09-23 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2010-09-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy109 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2010-09-23 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-23 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-09-23 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-23 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-09-23 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-23 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-09-23 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-23 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-23 do dziś
1085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-09-23 do dziś
1164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2010-09-23 do dziś
1209 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-09-23 do dziś
1364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-09-23 do dziś
1464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-09-23 do dziś
1566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-09-23 do dziś
1641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-23 do dziś
1741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-23 do dziś
1843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-09-23 do dziś
1943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-23 do dziś
2055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-09-23 do dziś
2155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-09-23 do dziś
2268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów