BUSINESS TRADE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000365034
Numer REGON: 180610836
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-02-17
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/1569/21/116]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS TRADE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO2010-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSNO ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 2B kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2011-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.2010 R. KANCELARIA NOTRIALNA LILIANNA ROMAN KROSNO UL. CZAJKOWSKIEGO 1, REP. A NR 2178/20102010-09-15 do dziś
226 WRZEŚNIA 2011, KANCELARIA NOTARIALNA LILIANNA ROMAN W KROŚNIE REP. A NR 4161/2011 ZMIANA § 8 I 11 UMOWY SPÓŁKI.2011-11-03 do dziś
310.12.2020 R. REP. A NR 2681/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE, NOTARIUSZ LILIANNA ROMAN - ZMIANA PAR.7, PAR.21.2021-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTAŃSKA BACHER2013-11-19 do dziś
2. ImionaEWA JOANNA2013-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały950 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47 500 ZŁ2013-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2010-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHER2013-11-19 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ RADOSŁAW2013-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-11-19 do dziś
232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2021-02-17 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-02-17 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-17 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-02-17 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-02-17 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-17 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-02-17 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-03 do dziś
2data złożenia 20.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-25 do dziś
3data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-19 do dziś
4data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-26 do dziś
5data złożenia 19.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-20 do dziś
6data złożenia 19.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-20 do dziś
7data złożenia 19.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
8data złożenia 19.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
9data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-20 do dziś
10data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-20 do dziś
11data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
12data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
13data złożenia 07.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-07 do dziś
14data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-03 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-03 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów