INTECHDOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000364979
Numer REGON: 221105446
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/16703/22/351]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221105446 NIP 95710448052013-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECHDOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2010-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica JAŚKOWA DOLINA nr domu 84 kod pocztowy 80-286 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2010-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22-04-2010, NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI KANCELARIA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 3613/20102010-10-11 do dziś
228.12.2020R., REPERTORIUM A NR 3289/2020 KANCELARIA NOTARIALNA DIANA LIPIŃSKA NOTARIUSZ EMILIA BOREK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU ZMIENIONO §12021-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACUŁA2021-01-29 do dziś
2. ImionaLESZEK ROMAN2021-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACUŁA2010-10-11 do dziś
2. ImionaLESZEK ROMAN2010-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOZŁOWSKI2022-10-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANTONI2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-10-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-10-11 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-10-11 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-10-11 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-10-11 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-10-11 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-10-11 do dziś
759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-10-11 do dziś
818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-10-11 do dziś
930 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-10-11 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-04 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 20112012-07-18 do dziś
3data złożenia 18.06.2013 okres 2012 ROK2013-08-07 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
5data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
6data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
8data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
12data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-08-04 do dziś
220112012-07-18 do dziś
32012 ROK2013-08-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK2011-08-04 do dziś
220112012-07-18 do dziś
32012 ROK2013-08-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów