CUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000364790
Numer REGON: 241512822
Numer NIP: 6351809546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-05-08
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/5564/20/392]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241512822 NIP 63518095462012-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina KNURÓW miejscowość KNURÓW2018-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KNURÓW ulica UL. DWORCOWA nr domu 38A kod pocztowy 44-190 poczta KNURÓW kraj POLSKA 2018-11-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CUBEINFO.PL2012-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.2010 R., NOTARIUSZ MACIEJ PIWOWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE, REPERTORIUM A NUMER 1067/2010; 20.09.2010 R., NOTARIUSZ MACIEJ PIWOWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE, REPERTORIUM A NUMER 4912/2010, ZMIENIONO: § 14 UST. 2, § 16 UST. 3, § 19;2010-09-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.05.2012 R. NOTARIUSZ GENOWEFA KASPERCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KNUROWIE UL. SZPITALNA 8/417, REPERTORIUM A NUMER 2599/2012 -ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 7, PAR. 10 UST. 1, PAR. 16 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2012-05-28 do dziś
329.05.2018R., REPERTORIUM A NR 3019/2018, NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIANIONO § 3.2018-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWAŃSKI2020-03-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2020-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2010-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-09-30 do dziś
261 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-09-30 do dziś
361 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-09-30 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-09-30 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-09-30 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-09-30 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-09-30 do dziś
825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-05-28 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-05-28 do dziś
1042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2018-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
2data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4data złożenia 15.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
5data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
6data złożenia 29.06.2017 okres OD 02.03.2010 DO 31.12.20102017-08-09 do dziś
7data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
8data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-09 do dziś
9data złożenia 10.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
6OD 02.03.2010 DO 31.12.20102017-08-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
6OD 02.03.2010 DO 31.12.20102017-08-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów