DYŻURNA WARMIA FARM4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000364750
Numer REGON: 280545426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-09-27
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/16535/23/917]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDYŻURNA WARMIA FARM4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2017-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu 1 kod pocztowy 30-363 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.08.2010 R.; PROTOKOŁEM Z DNIA 14.09.2010 R. ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-09-22 do dziś
229.10.2010 R. DO § 10 DODAJE SIĘ UST. 3, 4 I 5.2010-11-10 do dziś
320.11.2010 R. PROTOKOŁEM ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO: WSTĘP DO UMOWY, § 1, § 5 PKT 1, § 9 PKT 1, § 10 PKT 5 UMOWY SPÓŁKI2010-12-10 do dziś
4PROTOKOŁEM ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.01.2011 R. ZMIENIONO WSTĘP DO UMOWY ORAZ § 2, § 5 PKT 1, § 9 PKT 1, § 10 PKT 5; DODANO § 10 PKT 62011-01-14 do dziś
501.01.2012 R. ZMIANA PARAGRAFÓW: 6, 9, 10 UMOWY2012-06-18 do dziś
601.08.2013R. ZMIENIONO PAR.: 1, 5, 92013-08-07 do dziś
71.11.2013R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO PAR.1, 5, 92013-11-27 do dziś
8DNIA 1.05.2014 R. - ZMIANA PARAGRAFU 10 UMOWY SPÓŁKI2014-08-28 do dziś
912.06.2017 - AKT NOTARIALNY REP. A NR 3693/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HANNĘ WAROŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, WYKREŚLENIE PAR.1-15, WPROWADZENIE NOWYCH PAR.1-13, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-06-16 do dziś
10DNIA 1.10.2017 - UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO PARAGRAFY 5,8,9 UMOWY SPÓŁKI2018-02-01 do dziś
11DNIA 01.08.2018R., UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE2018-09-10 do dziś
1231.10.2018 R., UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA § 22019-01-23 do dziś
1331.08.2023 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, ZMIANY: UCHWALENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2023-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-09-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODSTAWĄ PRAWNĄ POWSTANIA APTEKI WARMIŃSKIEJ ALINA KANIECKA SPÓŁKI JAWNEJ JEST ART. 26 § 4 USTAWY Z 15.09.2000 R. KSH. WSPÓLNICY APTEKI PRYWATNEJ SPÓŁKI CYWILNEJ ALINA KANIECKA, MARIA NICHCZYŃSKA PODJĘLI UCHWAŁĘ DOSTOSOWUJĄCĄ UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ DO WYMOGÓW STAWIANYCH UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 17.08.2010 R. WSPÓLNICY: ALINA KANIECKA -WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 5803/2001 MARIA NICHCZYŃSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 5802/20012010-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARM4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673609262017-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000679906 2017-06-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVITEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5233374012023-09-27 do dziś
4. Numer KRS0000995433 2023-09-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2010-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVITEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5233374012023-09-27 do dziś
4. Numer KRS0000995433 2023-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARM4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673609262017-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000679906 2017-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-22 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-22 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-23 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-23 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-01-23 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-01-23 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-01-23 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-01-23 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
9data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
10data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
11data złożenia 21.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów