AQUA VIS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000364498
Numer REGON: 142583193
Numer NIP: 5252487895
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2015-12-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/64197/15/139]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-09-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142583193 NIP 52524878952011-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA VIS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2015-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BRUZDOWA nr domu 112E kod pocztowy 02-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.05.2010 R., NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, MAŁGORZATA FARION, UL. BONIFRATERSKA 6 LOK.17, 00-213 WARSZAWA, REP. A NR 4372/2010.2010-09-09 do dziś
221.12.2010 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA S.C., JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, MAŁGORZATA FARION, UL. BONIFRATERSKA 6 LOK.17, 00-213 WARSZAWA, REP. A NR 10273/2010 ZMIENIONO § 8 UST. 2, § 9 UST. 2, § 12 UST. 1, § 18 SKREŚLONO § 15, § 19, § 202011-03-07 do dziś
325.04.2012 R., REP. A NR 2814/2012, NOTARIUSZ MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA S.C., JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, MAŁGORZATA FARION, UL. STAWKI 2A LOK. 4, 00-193 WARSZAWA -ZMIANA § 8 UST. 2 -SKREŚLENIE: § 9.2.1, § 9.2.2, § 9.3, § 9.4 -DODANIE § 9.2. -ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO NUMERU PORZĄDKOWEGO § 9.5. NA NOWY NUMER PORZĄDKOWY -§ 9.3. -ZMIANA § 12 UST. 12012-05-21 do dziś
411-12-2014, REPERTORIUM A NR 5429/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. E.PLATER 20 LOK. 8, ZMIENIONO § 18 UMOWY SPÓŁKI. 11-12-2014, REPERTORNJM A NR 5433/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. E.PLATER 20 LOK. 8, ZMIENIONO §§ 2, 8, 9, 12 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIECKI2012-05-21 do dziś
2. ImionaJACEK2012-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-05-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej400,00 ZŁOTYCH2012-05-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego400,00 ZŁOTYCH2012-05-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁOTYCH2012-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-05-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA VIS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2015-02-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuAQUA VIS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-09-09 do dziś
246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-09-09 do dziś
368 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-09 do dziś
468 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-09-09 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-09-09 do dziś
642 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-09-09 do dziś
742 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-09-09 do dziś
843 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-09 do dziś
943 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-09-09 do dziś
1043 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-09-09 do dziś
1135 11 Z WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2011 okres 31.05.2010 -31.12.20102011-10-21 do dziś
2data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
3data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
4data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.05.2010 -31.12.20102011-10-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW AQUA VIS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15.10.2015 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI.2015-12-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2015-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIECKI2015-12-18 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2015-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW AQUA VIS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15.10.2015 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI.2015-12-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów