EXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000364397
Numer REGON: 142589340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249482/20/885]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142589340 NIP 70102548812011-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI gmina KRYNKI miejscowość ŁAPICZE2019-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAPICZE nr domu 37 kod pocztowy 16-120 poczta KRYNKI kraj POLSKA 2019-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.07.2010 R. NOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ALEI SZUCHA 8 REPERTORIUM A NR 3276/20102010-09-06 do dziś
207.08.2019R., REP. A NR 2624/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA NELKE, KANCELARIA NOTARIALNA W SOKÓŁCE, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §1 PKT 1.3, §22019-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODZIŃSKI2010-09-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ CEZARY2010-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODZIŃSKA2010-09-06 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2010-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2010-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport147500,00 ZŁ2010-09-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ PRZEZ: A) PREZESA SPÓŁKI SAMODZIELNIE B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU C) LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2010-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODZIŃSKI2010-09-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ CEZARY2010-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-09-06 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-09-06 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-06 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-09-06 do dziś
572 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-09-06 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-06 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-09-06 do dziś
818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-09-06 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2019-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.10.2018 okres OD 06.09.2010 DO 31.12.20102018-10-24 do dziś
2data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-10-24 do dziś
3data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-10-24 do dziś
4data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-24 do dziś
5data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
6data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-24 do dziś
7data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
8data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
9data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.09.2010 DO 31.12.20102018-10-24 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-10-24 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-10-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.09.2010 DO 31.12.20102018-10-24 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-10-24 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-10-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów