BUDKONS W.OPALIŃSKI I S.SICZEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 18:59:17
Numer KRS: 0000364386
Numer REGON: 060666360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2010-09-03
Sygnatura akt[LU.XI NS-REJ.KRS/12462/10/282]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDKONS W.OPALIŃSKI I S.SICZEK SPÓŁKA JAWNA2010-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2010-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica DŁUGA nr domu 5 nr lokalu 24A kod pocztowy 20-346 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2010-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.08.2010 R. 30.08.2010 R. -ZMIENIONO § 4, W § 5 DO PUNKTU 1 DODANO PPKT-Y A); B); C); D); E); F); G); I H).2010-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPALIŃSKI2010-09-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MAREK2010-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSICZEK2010-09-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TOMASZ2010-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-09-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 3.000,00 ZŁ PODPISUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2010-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSICZEK2010-09-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TOMASZ2010-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPALIŃSKI2010-09-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MAREK2010-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-03 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-09-03 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-09-03 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-09-03 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-09-03 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-09-03 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-03 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-09-03 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-03 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-09-03 do dziś
1143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-03 do dziś
1243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-09-03 do dziś
1343 31 Z TYNKOWANIE2010-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów