HIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000364358
Numer REGON: 221087932
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-07-23
Sygnatura akt[RDF/319322/21/102]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221087932 NIP 58427033192013-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2021-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 4A nr lokalu 4 kod pocztowy 10-124 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2021-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REPERTORIUM „A” NR 3599/10 KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE UL. MICKIEWICZA 4, NOTARIUSZ ADAM BIERANOWSKI Z DNIA 17.08.20102010-09-03 do dziś
202.04.2021R., NR REP. A 3196/2021 NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE UL. DĄBROWSZCZAKÓW 21/3. ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFU 3 UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY OTRZYMAŁ BRZMIENIE - SIEDZIBĄ SPÓŁKI JEST OLSZTYN WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE2021-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKI2010-09-03 do dziś
2. ImionaJAKUB WOJCIECH2010-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKI2020-12-03 do dziś
2. ImionaMATEUSZ BARTOSZ2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2020-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2010-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKI2010-09-03 do dziś
2. ImionaJAKUB WOJCIECH2010-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-09-03 do dziś
273 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2010-09-03 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-09-03 do dziś
477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-09-03 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-09-03 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-03 do dziś
785 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-09-03 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-03 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-09-03 do dziś
1095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-09-03 do dziś
1116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-09-03 do dziś
1263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-09-03 do dziś
1333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-09-03 do dziś
1433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-09-03 do dziś
1533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-09-03 do dziś
1633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-09-03 do dziś
1743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-03 do dziś
1847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-03 do dziś
1947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-09-03 do dziś
2047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-09-03 do dziś
2158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-09-03 do dziś
2258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-09-03 do dziś
2363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-09-03 do dziś
2458 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-09-03 do dziś
2558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-09-03 do dziś
2659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-09-03 do dziś
2759 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-09-03 do dziś
2859 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-09-03 do dziś
2959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-09-03 do dziś
3061 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-09-03 do dziś
3162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-09-03 do dziś
3262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-09-03 do dziś
3363 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-09-03 do dziś
3463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-03 do dziś
3570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-09-03 do dziś
3671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-09-03 do dziś
3771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-09-03 do dziś
3873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2012 okres 02.09.2010 - 31.12.20112013-01-15 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-25 do dziś
7data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-12 do dziś
8data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.09.2010 - 31.12.20112013-01-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.09.2010 - 31.12.20112013-01-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2012-06-282013-01-15 do dziś