„A - TOMEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000364099
Numer REGON: 301537980
Numer NIP: 9950218190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-03-22
Sygnatura akt[RDF/587489/24/911]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A -TOMEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina RAKONIEWICE miejscowość RAKONIEWICE2010-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość RAKONIEWICE ulica STAROWOLSZTYŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 62-067 poczta RAKONIEWICE kraj POLSKA 2010-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.07.2010 R., NOTARIUSZ JANINA KATYŃSKA -URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REP. A NR 3421/2010.2010-09-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.01.2013 R., NOTARIUSZ JANINA KATYŃSKA-URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REP. A NR 316/2013 - ZMIENIONO § 7 I § 82013-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2013-03-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2013-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZYŃSKA2013-07-31 do dziś
2. ImionaANNA2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZYŃSKA2013-07-31 do dziś
2. ImionaANNA2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2012-12-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2012-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2016-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 91 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT2016-08-19 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-08-19 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-08-19 do dziś
447 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-19 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2011 okres 30.08.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
2data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
3data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-12 do dziś
4data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
5data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
7data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
8data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
9data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
10data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
11data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-12 do dziś
12data złożenia 07.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
13data złożenia 13.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
14data złożenia 22.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.08.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.08.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-08 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów