ARTICA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000364075
Numer REGON: 142570517
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2011-03-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/6072/11/479]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTICA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SŁOWICZA nr domu 45 A kod pocztowy 02-170 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2010 ROK, NOTARIUSZ ELŻBIETA PIOTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 962/20102010-09-01 do dziś
221.12.2010 R., REP. A -2426/2010, NOTARIUSZ ELŻBIETA PIOTROWSKA, UL. PIĘKNA 66A, WARSZAWA ZMIANA § 14 UMOWY SPÓŁKI2011-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2010-09-01 do dziś
2. ImionaJERZY ROMAN2010-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2011-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2010-09-01 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JERZY2010-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2011-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIŁOWSKI2011-03-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PIOTR2011-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2011-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, KAŻDYCH DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2010-09-01 do dziś
2. ImionaJERZY ROMAN2010-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-09-01 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-09-01 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-09-01 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-01 do dziś
529 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-01 do dziś
630 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-09-01 do dziś
732 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-09-01 do dziś
833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-09-01 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-09-01 do dziś
1045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-09-01 do dziś
1146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-09-01 do dziś
1214 PRODUKCJA ODZIEŻY2010-09-01 do dziś
1347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-09-01 do dziś
1449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-09-01 do dziś
1552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-09-01 do dziś
1653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-09-01 do dziś
1755 ZAKWATEROWANIE2010-09-01 do dziś
1858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-09-01 do dziś
1959 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-09-01 do dziś
2061 TELEKOMUNIKACJA2010-09-01 do dziś
2162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-09-01 do dziś
2263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-09-01 do dziś
2315 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2010-09-01 do dziś
2468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-09-01 do dziś
2570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-09-01 do dziś
2671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-09-01 do dziś
2772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-09-01 do dziś
2873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-09-01 do dziś
2974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-09-01 do dziś
3077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-09-01 do dziś
3178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-09-01 do dziś
3280 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2010-09-01 do dziś
3381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-09-01 do dziś
3417 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2010-09-01 do dziś
3582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-09-01 do dziś
3685 EDUKACJA2010-09-01 do dziś
3793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-09-01 do dziś
3895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-09-01 do dziś
3996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-09-01 do dziś
4018 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-09-01 do dziś
4120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-09-01 do dziś
4222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-09-01 do dziś
4323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2010-09-01 do dziś
4425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów