„BUDOKROS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000363909
Numer REGON: 012629303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-08-20
Sygnatura akt[RDF/173802/19/449]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012629303 NIP 52519117012010-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOKROS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 50436 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2010-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 27.05.1997 -NOTARIUSZ BARBARA BĄBKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 3528/97; ZMIANA § § 2-23; DODANO § § 24-27; TEKST JEDNOLITY Z DN. 29.06.2010 -NOTARIUSZ LECH ZAKRZEWSKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 2080/20102010-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWIŃSKA NIDZGORSKA2010-09-02 do dziś
2. ImionaJOANNA2010-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWIŃSKA NIDZGORSKA2011-03-18 do dziś
2. ImionaJOANNA2011-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2010-09-02 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-02 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-09-02 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-09-02 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-09-02 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-02 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-09-02 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-09-02 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-09-02 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-05-10 do dziś
2data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-22 do dziś
3data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
4data złożenia 14.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
5data złożenia 14.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
6data złożenia 14.10.2016 okres OD 29.06.2010 DO 31.12.20102016-11-29 do dziś
7data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
8data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
9data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112013-05-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
6OD 29.06.2010 DO 31.12.20102016-11-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112013-05-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów