FIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA „BUILDER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000363896
Numer REGON: 241695107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-04-14
Sygnatura akt[RDF/481113/23/721]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA „BUILDER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2010-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica WYZWOLENIA nr domu 22 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2010-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 MAJ 2010 ROK JACEK WIECZOREK NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REPERTORIUM A NUMER 2778/20102010-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2010-08-26 do dziś
2. ImionaLESZEK HENRYK2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁOTYCH2010-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZNAJDER2010-08-26 do dziś
2. ImionaJANUSZ JACEK2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁOTYCH2010-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTEK2010-08-26 do dziś
2. ImionaJERZY JAROSŁAW2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2010-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTEK2010-08-26 do dziś
2. ImionaJERZY JAROSŁAW2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTOMASZEWSKI2011-03-02 do dziś
2. ImionaLESZEK HENRYK2011-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-03-02 do dziś
21. NazwiskoSZNAJDER2011-03-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ JACEK2011-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-03-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-08-26 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-08-26 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-08-26 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-08-26 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-08-26 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-26 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-08-26 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.03.2012 okres 28.05.2010 - 31.12.20112012-03-30 do dziś
2data złożenia 15.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
3data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
4data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
6data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
7data złożenia 03.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
8data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
9data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
10data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
11data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
12data złożenia 14.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.05.2010 - 31.12.20112012-03-30 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.05.2010 - 31.12.20112012-03-30 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów