„INTELLIGENCE TECHNOLOGY PARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000363820
Numer REGON: 301525422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-06-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11376/18/59]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301525422 NIP 78118554372011-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTELLIGENCE TECHNOLOGY PARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. HETMAŃSKA nr domu 29 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-251 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„INTELLIGENCE TECHNOLOGY PARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY2010-08-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2010-08-30 do dziś
3. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica MAGAZYNOWA nr domu 11 kod pocztowy 85-790 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2010-08-30 do dziś
21. Firma oddziału„INTELLIGENCE TECHNOLOGY PARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI2015-03-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-03-02 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 60 kod pocztowy 90-105 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-03-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 10.06.2010 R., PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CENDROWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8, REP. A NR 12171/2010.2010-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALAXY VENTURE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA2011-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3019226202011-11-25 do dziś
4. Numer KRS0000396917 2011-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2011-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, TO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-02-25 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-25 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-02-25 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-02-25 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-02-25 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-02-25 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-25 do dziś
879 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2015-02-25 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-25 do dziś
1078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2011 okres 16.08.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
2data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
3data złożenia 09.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-25 do dziś
4data złożenia 09.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-25 do dziś
5data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
6data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.08.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.08.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów