ICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000363801
Numer REGON: 142462450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/543942/23/497]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142462450 NIP 70102456812010-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2010 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 4 M.6, REPERTORIUM A NR 2197/20102010-08-31 do dziś
205.03.2021 R., REP. A NR 1141/2021, NOTARIUSZ MARIA KOZIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI. 11.06.2021 R., REP. A NR 3345/2021, NOTARIUSZ MARIA KOZIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-09-03 do dziś
330.09.2021 R., REP. A NR 5967/2021 , NOTARIUSZ MARIA KOZIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2022-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2010-11-02 do dziś
2. ImionaJOANNA ANNA2010-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2010-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCERBIAN2021-09-03 do dziś
2. ImionaADRIAN2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2010-11-02 do dziś
2. ImionaJOANNA ANNA2010-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-09-03 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2021-09-03 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2021-09-03 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-09-03 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-09-03 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-09-03 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-09-03 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-09-03 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 01.08.2010 -31.12.20102011-10-10 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
4data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-05 do dziś
5data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
6data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-06 do dziś
7data złożenia 06.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-06 do dziś
8data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
9data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-07 do dziś
10data złożenia 29.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
11data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2010 -31.12.20102011-10-10 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów