QULTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000363716
Numer REGON: 142563760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-08-17
Sygnatura akt[RDF/233356/20/683]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQULTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2012-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica TUWIMA nr domu 19 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2012-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18.06.2010 R., ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ BARWIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARY BARWIŃSKIEJ I ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO NOTARIUSZE S.C., UL. A. MICKIEWICZA 1 LOK. 6, 06-400 CIECHANÓW, REPERTORIUM A NR 5224/20102010-08-26 do dziś
218.05.2012 R. -ROMAN OZGA -NOTARIUSZ W ZAKOPANEM, REP. A NR 2284/2012 -ZMIENIONO § 2, § 3, W § 6 UST. 1 DODANO PUNKTY 41-47.2012-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWIAK2012-06-15 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁ2012-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 25.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWIAK2012-06-15 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2012-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2010-08-26 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-08-26 do dziś
358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-08-26 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-08-26 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-08-26 do dziś
661 TELEKOMUNIKACJA2010-08-26 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-08-26 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-08-26 do dziś
964 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-26 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-26 do dziś
1166 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-08-26 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-08-26 do dziś
1366 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2010-08-26 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-08-26 do dziś
1569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-08-26 do dziś
1670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-08-26 do dziś
1771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-08-26 do dziś
1873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-26 do dziś
1974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-26 do dziś
2074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-08-26 do dziś
2177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-08-26 do dziś
2278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-08-26 do dziś
2318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-08-26 do dziś
2478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2010-08-26 do dziś
2578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-08-26 do dziś
2681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-08-26 do dziś
2782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-08-26 do dziś
2882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-08-26 do dziś
2982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-08-26 do dziś
3082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-08-26 do dziś
3182 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2010-08-26 do dziś
3282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-26 do dziś
3385 EDUKACJA2010-08-26 do dziś
3418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-08-26 do dziś
3596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-26 do dziś
3633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-08-26 do dziś
3743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-08-26 do dziś
3845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-08-26 do dziś
3946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-08-26 do dziś
4047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-08-26 do dziś
4179 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-06-15 do dziś
4279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-06-15 do dziś
4379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-06-15 do dziś
4479 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-06-15 do dziś
4579 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2012-06-15 do dziś
4679 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-15 do dziś
4755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2011 okres 26.08.2010 -31.12.20102011-05-05 do dziś
2data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
3data złożenia 23.09.2013 okres 2012 ROK2013-10-23 do dziś
4data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
6data złożenia 30.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
7data złożenia 14.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
8data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-17 do dziś
9data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
10data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.08.2010 -31.12.20102011-05-05 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
32012 ROK2013-10-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-17 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.08.2010 -31.12.20102011-05-05 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
32012 ROK2013-10-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów