CST LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000363654
Numer REGON: 121324358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-22
Sygnatura akt[RDF/358461/21/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121324358 NIP 67624281942012-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCST LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 30 nr lokalu 8 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.06.2010; KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOMINIKA ANGERMAN WAJDA, WALDEMAR WAJDA; REPERTORIUM A NR 4090/20102010-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBACZ2010-08-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JACEK2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały88 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 44.000,00 ZŁ2012-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -ŁĄCZNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBACZ2010-08-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JACEK2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-08-26 do dziś
279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-08-26 do dziś
379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-26 do dziś
466 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-08-26 do dziś
553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-08-26 do dziś
679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2017-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2011 okres 26.08.2010 -31.12.20102011-10-18 do dziś
2data złożenia 09.07.2011 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-01 do dziś
4data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
8data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
9data złożenia 27.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
10data złożenia 22.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.08.2010 -31.12.20102011-10-18 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-01 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.08.2010 -31.12.20102011-10-18 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-01 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów