ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000363598
Numer REGON: 221098670
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-09-08
Sygnatura akt[RDF/328296/21/85]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2010-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica TRZY LIPY nr domu 3 kod pocztowy 80-172 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2010-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11). 16.07.2010 R. NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. KARTUSKIEJ NR 5, REPERTORIUM A NR 4907/2010, 2). ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY REP. A NR 5506/2010 Z DNIA 02.09.2010 R., NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. KARTUSKIEJ NR 5, ZMIENIONO ZOSTAŁ PARAGRAF 2 UMOWY.2010-09-21 do dziś
224.06.2011 R. REPERTORIUM A NR 3969/2011 NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, GDAŃSK, UL. KARTUSKA 5, ZMIANA: § 7 UST. 1, § 8 UST. 12011-08-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2017 R. REPERTORIUM A NR 4659/2017 W KANCELARII NOTARIALNEJ AGNIESZKI ZAPARTY W GDAŃSKU, PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 12. ZMIANA PAR.11,12,14,15,16,17.2017-08-16 do dziś
407.10.2020R., REPERTORIUM A NR 8432/2020 ZAPARTY AGNIESZKA 1) USUNIĘCIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO §8 UST. 2 2) USUNIĘCIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO §10 3) NADANIE NOWEGO BRZMIENIA §13 UST. 5 4) NADANIE NOWEGO BRZMIENIA §14, §16, §17, §20 UST. 1 5) USUNIĘCIE W CAŁOŚCI §212020-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁAS2020-01-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PIOTR2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały283 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450.000 ZŁOTYCH2020-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1415000,00 ZŁ2011-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1725000,00 ZŁ2010-09-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁAS2010-09-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PIOTR2010-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-09-09 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-09-09 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-09-09 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-09-09 do dziś
527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-09-09 do dziś
685 EDUKACJA2010-09-09 do dziś
728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-09 do dziś
833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-09-09 do dziś
935 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-09-09 do dziś
1026 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2015-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2011 okres 16.07.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
2data złożenia 06.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
3data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
4data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
8data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
11data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.07.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.07.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów