BUSINESS AND DEVELOPMENT CENTER-CENTRUM ROZWOJU BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000363577
Numer REGON: 180605657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/279007/21/606]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS AND DEVELOPMENT CENTER-CENTRUM ROZWOJU BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2010-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica WIENIAWSKIEGO nr domu 56B nr lokalu 5 kod pocztowy 35-603 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2010-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.08.2010 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NATARIALNEJ NATARIUSZ ROBERT MILELSZTAT W RZESZOWIE, REP. NR 3876/20102010-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2010-08-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2010-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,002010-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2010-08-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2010-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,002010-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2010-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2010-08-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2010-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2010-08-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2010-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-08-24 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-24 do dziś
374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-08-24 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-24 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-08-24 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-24 do dziś
785 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-08-24 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-24 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-08-24 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-24 do dziś
1158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-08-24 do dziś
1263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-08-24 do dziś
1363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-24 do dziś
1469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-08-24 do dziś
1570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-08-24 do dziś
1658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-08-24 do dziś
1770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-08-24 do dziś
1873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2011 okres 20.09.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
2data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-30 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
4data złożenia 08.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
5data złożenia 29.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
6data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
7data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
8data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
9data złożenia 28.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-28 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.09.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-30 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.09.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-30 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów