ENAN SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000363543
Numer REGON: 301521230
Numer NIP: 7773177684
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/356623/21/93]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENAN SPÓŁKA AKCYJNA2010-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2014-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica STREFOWA nr domu 4 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2014-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.08.2010 R., NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1873/20102010-08-24 do dziś
231.12.2010 R., REP. A NR 134/2010, NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU ZMIENIONO § 8 UST. 1 STATUTU2011-05-06 do dziś
324.06.2014 R., NOTARIUSZ DR RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZEWSKIEJ 61-62 LOK. 1A, REP. A NR 3501/2014, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-09-01 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 MARCA 2015 R., REPERTORIUM A NR 1458/2015, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ - ZMIENIONO §7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.2015-06-01 do dziś
512.12.2017 R., NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SZEWSKIEJ 61-62 LOK. 1A, REP. A NR 7118/2017, ZMIENIONO § 7 UST. 1, DODANO DO § 8 UST. 11 I UST. 12, DODANO DO § 17 UST. 6, ZMIENIONO § 26 UST. 1.2018-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-08-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego19330000,00 ZŁ2011-05-06 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji193300002011-05-06 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2010-08-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego19330000,00 ZŁ2011-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty19230000,00 ZŁ2011-05-06 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-08-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002010-08-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-08-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-05-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii192300002011-05-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-05-06 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-08-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2017-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-23 do dziś
32. ImionaMARCIN HENRYK2010-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAKOWSKA2018-09-24 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-24 do dziś
21. NazwiskoNOWAKOWSKI2010-08-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZDZISŁAW2010-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-24 do dziś
31. NazwiskoNOWAKOWSKA2010-08-24 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2010-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-08-24 do dziś
246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-08-24 do dziś
346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2015-06-01 do dziś
246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-06-01 do dziś
346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-06-01 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-01 do dziś
552 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2015-06-01 do dziś
662 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-06-01 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2012 okres 24.08.2010 R. -31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
2data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
3data złożenia 26.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
5data złożenia 17.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
7data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
8data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
9data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
10data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta124.08.2010 R. -31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.08.2010 R. -31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.08.2010 R. -31.12.2011 R.2012-04-12 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów