BESTBRANDS RETAIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000363444
Numer REGON: 121324281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-11-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/62595/21/588]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBESTBRANDS RETAIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA BOHATERÓW WRZEŚNIA nr domu 9 nr lokalu 114 kod pocztowy 02-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 LIPCA 2010 R. (REP. A 7760/2010), NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK-NOTARIUSZ, TOMASZ ZIĘCINA-NOTARIUSZ S.C. W KRAKOWIE, UL. MASARSKA 7/1.2010-08-23 do dziś
211.10.2010 R., REPERTORIUM A NR 12206/2010, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SYLWIA MAJERCZAK, TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE-ZMIANA: § 5 UST. 1, § 15.2010-11-03 do dziś
304.10.2013, REPERTORIUM A NR 7810/2013, NOTARIUSZ TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ, JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, 00-833 WARSZAWA, UL. SIENNA 72/5 - ZMIENIONO: § 2, § 32013-12-17 do dziś
426.06.2020 R., REP. A NR 11006/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §2, §8 UST. 4, §152020-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUMISŁAWSKI2020-07-21 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ANDRZEJ2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRANDGATE GROUP OÜ2020-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJANDO2020-07-21 do dziś
2. ImionaKRISTIAN2020-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-23 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-08-23 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-08-23 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-08-23 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.09.2018 okres OD 13.07.2010 DO 31.12.20102018-09-23 do dziś
2data złożenia 23.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-23 do dziś
3data złożenia 23.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-23 do dziś
4data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
5data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6data złożenia 14.08.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-08-14 do dziś
7data złożenia 14.08.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-08-14 do dziś
8data złożenia 14.08.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-14 do dziś
9data złożenia 14.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-14 do dziś
10data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
2OD 13.07.2010 DO 31.12.20102018-09-23 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-08-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-08-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.07.2010 DO 31.12.20102018-09-23 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-08-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-08-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów