H-A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000363245
Numer REGON: 340797239
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-07-30
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/6701/21/539]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaH-A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina CHEŁMŻA miejscowość CHEŁMŻA2015-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁMŻA ulica UL. TORUŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 87-140 poczta CHEŁMŻA kraj POLSKA 2019-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2010 R., NOT. ELŻBIETA MAJCHRZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MAJCHRZYK W SOLCU KUJAWSKIM, UL. ŻWIRKI I WIGURY 1, REP. A NR 1490/2010.2010-08-19 do dziś
203.11.2015 R.; REP. A NR 5218/2015; NOTARIUSZ NATALIA GARDZIEJEWSKA-KANIEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMŻY, PRZY UL. SZEWSKIEJ 17B. NADANIE NOWEGO BRZMIENIA: § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 3, § 5 UST. 1, § 6 UST. 6, § 11 UST. 1, WYKREŚLENIE: § 16 UST. 4.2015-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIRECKI2019-02-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2019-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-11-27 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-11-27 do dziś
352 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-11-27 do dziś
452 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-11-27 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-11-27 do dziś
646 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2015-11-27 do dziś
746 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2015-11-27 do dziś
849 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2015-11-27 do dziś
949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
2data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
3data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-05 do dziś
4data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
6data złożenia 04.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
7data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
8data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-04-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-20 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-04-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIRECKI2019-07-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaSĄD REJONOWY W TORUNIU IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, SYGN. IVP 26/182019-07-16 do dziś
6. Data powołania kuratora28.06.20192019-07-16 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów