ASSAF KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000363168
Numer REGON: 142581509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-10-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/62733/16/76]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-08-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142581509 NIP 70102551652011-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSAF KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŚNIADECKICH nr domu 10 kod pocztowy 00-656 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.06.2010, NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 124 LOK. 3 W WARSZAWIE REP. A NR 4313/20102010-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASAFF2010-08-26 do dziś
2. ImionaKHALIL2010-08-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-08-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-08-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBRZYCKI2010-08-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-08-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-08-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-08-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-08-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-08-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2010-08-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2010-08-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2010-08-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-08-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSAF2010-08-26 do dziś
2. ImionaKHALIL2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-08-26 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-08-26 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 26.08.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
2data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-12 do dziś
5data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
6data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.08.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów