„LABDAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000363143
Numer REGON: 221076816
Numer NIP: 5891988463
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2024-06-11
Sygnatura akt[RDF/612497/24/743]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABDAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość BANINO2010-08-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BANINO ulica ŹRÓDLANA nr domu 17 kod pocztowy 80-297 poczta BANINO kraj POLSKA 2010-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.2010 R., NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5/7/C/5, REPERTORIUM A NR 7051 NA ROK 20102010-08-18 do dziś
2DNIA 31 SIERPNIA 2020 R. AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CHMIELEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH REP. „A” NUMER 4557/2020, ZMIENIONO PAR.10 I PAR.15 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABUDDA2010-08-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WIESŁAW2010-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH2014-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2020-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABUDDA2010-08-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WIESŁAW2010-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLABUDDA2014-05-12 do dziś
2. ImionaNATALIA MARIA2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2020-10-26 do dziś
21. NazwiskoLABUDDA2020-07-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2020-10-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-18 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-08-18 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-18 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-08-18 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-08-18 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-08-18 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-08-18 do dziś
836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-08-18 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 ZAKWATEROWANIE2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2011 okres 07.07.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
3data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
5data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
6data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
10data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
12data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
13data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
14data złożenia 11.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.07.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.07.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów