GSW CONSULTING A.SUŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000363113
Numer REGON: 241693396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-12-22
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/16192/20/227]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSW CONSULTING A.SUŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2019-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2017-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 1C kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2017-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.06.2010 R.2010-08-25 do dziś
214.09.2010 R. -ZMIANA § 6, § 7, § 9 14.09.2010 R. ZMIANA § 4 01.01.2011 R. ZMIANA § 4, § 9 16.05.2011 R. -ZMIANA § 62011-07-11 do dziś
320.03.2014 R. ZMIANA: § 4; § 5; § 6; § 7; § 9; § 15 21.03.2014 R. ZMIANA: § 4; § 9 06.05.2014 R. ZMIANA: § 152014-05-20 do dziś
405.09.2016 R. - DODANO § 6 PKT 5 07.09.2016 R. - ZMIENIONO §§: 3, 4, 92017-01-03 do dziś
518.07.2018 R. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW - ZMIENIONO: §4, §92018-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUŁKOWSKI2010-08-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JÓZEF2010-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-08-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-08-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-08-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-11-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-11-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-08-25 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-08-25 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-08-25 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-08-25 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-08-25 do dziś
624 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2014-05-20 do dziś
724 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2014-05-20 do dziś
824 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2014-05-20 do dziś
946 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2014-05-20 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/IV/2019 Z DNIA 01.04.2019,2019-06-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI2019-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUŁKOWSKI2019-06-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JÓZEF2019-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012020-12-22 do dziś