CTW INVEST ŁÓDŹ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000363043
Numer REGON: 100924050
Numer NIP: 7272767512
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-04-02
Sygnatura akt[RDF/374647/22/104]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100924050 NIP 72727675122014-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTW INVEST ŁÓDŹ -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. MOKRA nr domu 33 nr lokalu 7 kod pocztowy 91-034 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2010 R., NOTARIUSZ BOGNA GAŁĄZKA-MIKINA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3497/20102010-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837036382019-11-05 do dziś
4. Numer KRS0000791886 2019-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2019-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZAK2019-11-05 do dziś
2. ImionaROBERT2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZAK2019-11-05 do dziś
2. ImionaEWA2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURLICKI2010-08-17 do dziś
2. ImionaMAREK EDWARD2010-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-08-17 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-08-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-17 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-17 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-08-17 do dziś
793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-08-17 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-08-17 do dziś
993 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-08-17 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-28 do dziś
2data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-28 do dziś
3data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-28 do dziś
4data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
5data złożenia 11.11.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-11 do dziś
6data złożenia 11.11.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-11 do dziś
7data złożenia 11.11.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-11 do dziś
8data złożenia 11.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-11 do dziś
9data złożenia 11.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-12 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 02.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów