AQ2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000362830
Numer REGON: 021324918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/17352/21/219]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021324918 NIP 89717653822014-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQ2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 190 nr lokalu 6 kod pocztowy 53-203 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.2010 R. NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11, REPERTORIUM A NR 3147/20102010-08-12 do dziś
216.03.2012 R., REPERTORIUM A NR 1106/2012, NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11. -DODANO W § 7 PKT OD 152 DO 174; ZMIENIONO § 13 UST. 3; -SKREŚLONO § 13 UST. 4 I UST. 5; DOTYCHCZASOWYM UST. 6 I UST. 7 NADANO NUMERY ODPOWIEDNIO 4 I 5; -SKREŚLONO § 19 UST. 1, UST. 2 I UST. 4; DOTYCHCZASOWYM UST. 3, UST. 5, UST. 6, I UST. 7 NADANO NUMERY ODPOWIEDNIO 1, 2, 3 I 4; -SKREŚLONO § 20 UST. 1 PKT 7; DOTYCHCZASOWEMU PKT 8 NADANO NUMER 7; -ZMIENIONO § 20 UST. 22012-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃSKA2012-05-14 do dziś
2. ImionaIRENA2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2012-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ2010-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI.2012-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃSKI2017-09-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2017-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-08-12 do dziś
223 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2010-08-12 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-08-12 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-12 do dziś
566 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2010-08-12 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-12 do dziś
766 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2010-08-12 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-12 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-12 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-08-12 do dziś
1168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-08-12 do dziś
1270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-08-12 do dziś
1323 42 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2010-08-12 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-08-12 do dziś
1571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-08-12 do dziś
1671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-08-12 do dziś
1772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-08-12 do dziś
1872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-08-12 do dziś
1973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-08-12 do dziś
2082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-08-12 do dziś
2173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-08-12 do dziś
2273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-08-12 do dziś
2373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-08-12 do dziś
2423 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2010-08-12 do dziś
2573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-08-12 do dziś
2673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-12 do dziś
2774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-08-12 do dziś
2874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-12 do dziś
2977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-08-12 do dziś
3077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-12 do dziś
3177 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-08-12 do dziś
3277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-08-12 do dziś
3377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-08-12 do dziś
3477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-12 do dziś
3523 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2010-08-12 do dziś
3677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-08-12 do dziś
3781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-08-12 do dziś
3881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-08-12 do dziś
3981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-08-12 do dziś
4081 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-08-12 do dziś
4181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-08-12 do dziś
4282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-08-12 do dziś
4382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-08-12 do dziś
4482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-12 do dziś
4585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-08-12 do dziś
4623 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2010-08-12 do dziś
4785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-12 do dziś
4890 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-08-12 do dziś
4990 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-08-12 do dziś
5090 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2010-08-12 do dziś
5190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-08-12 do dziś
5291 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2010-08-12 do dziś
5393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-08-12 do dziś
5495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-08-12 do dziś
5595 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-08-12 do dziś
5695 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2010-08-12 do dziś
5723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-08-12 do dziś
5895 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-08-12 do dziś
5996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-12 do dziś
6023 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2010-08-12 do dziś
6123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-08-12 do dziś
6223 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2010-08-12 do dziś
6325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-08-12 do dziś
6474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-08-12 do dziś
6525 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-08-12 do dziś
6625 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2010-08-12 do dziś
6725 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2010-08-12 do dziś
6825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-12 do dziś
6931 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-08-12 do dziś
7031 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2010-08-12 do dziś
7131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-08-12 do dziś
7232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-12 do dziś
7338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-08-12 do dziś
7438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-08-12 do dziś
7541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-12 do dziś
7638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-08-12 do dziś
7738 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-08-12 do dziś
7838 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2010-08-12 do dziś
7938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-08-12 do dziś
8041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-08-12 do dziś
8142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-08-12 do dziś
8242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-08-12 do dziś
8342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-08-12 do dziś
8442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-08-12 do dziś
8542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-08-12 do dziś
8616 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2010-08-12 do dziś
8742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-08-12 do dziś
8842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-12 do dziś
8943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-08-12 do dziś
9043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-08-12 do dziś
9143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-08-12 do dziś
9243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-08-12 do dziś
9343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-08-12 do dziś
9443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-08-12 do dziś
9543 31 Z TYNKOWANIE2010-08-12 do dziś
9643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-08-12 do dziś
9716 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-08-12 do dziś
9843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-08-12 do dziś
9943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-08-12 do dziś
10043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-08-12 do dziś
10143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-08-12 do dziś
10243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-12 do dziś
10346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-08-12 do dziś
10446 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-08-12 do dziś
10546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-08-12 do dziś
10646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-08-12 do dziś
10746 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2010-08-12 do dziś
10818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-08-12 do dziś
10946 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-08-12 do dziś
11046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-08-12 do dziś
11146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-08-12 do dziś
11246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-08-12 do dziś
11346 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-08-12 do dziś
11446 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-08-12 do dziś
11546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-08-12 do dziś
11646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-08-12 do dziś
11747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-12 do dziś
11847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-12 do dziś
11922 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-08-12 do dziś
12047 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-12 do dziś
12147 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-12 do dziś
12247 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-12 do dziś
12347 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-12 do dziś
12447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-12 do dziś
12547 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-12 do dziś
12647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-08-12 do dziś
12747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-08-12 do dziś
12849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-08-12 do dziś
12949 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-08-12 do dziś
13023 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2010-08-12 do dziś
13152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-08-12 do dziś
13256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-08-12 do dziś
13356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-08-12 do dziś
13456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-08-12 do dziś
13556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-08-12 do dziś
13658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-08-12 do dziś
13758 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-08-12 do dziś
13858 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-08-12 do dziś
13958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-08-12 do dziś
14058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-08-12 do dziś
14123 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2010-08-12 do dziś
14258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-08-12 do dziś
14362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-08-12 do dziś
14462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-08-12 do dziś
14562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-08-12 do dziś
14662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-08-12 do dziś
14763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-08-12 do dziś
14863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-08-12 do dziś
14963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-12 do dziś
15064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-08-12 do dziś
15164 91 Z LEASING FINANSOWY2010-08-12 do dziś
15217 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2012-05-14 do dziś
15358 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-05-14 do dziś
15459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-05-14 do dziś
15578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-05-14 do dziś
15678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-05-14 do dziś
15785 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2012-05-14 do dziś
15885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-05-14 do dziś
15985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-05-14 do dziś
16087 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-05-14 do dziś
16188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-05-14 do dziś
16288 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2012-05-14 do dziś
16332 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2012-05-14 do dziś
16488 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-14 do dziś
16590 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-05-14 do dziś
16693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-05-14 do dziś
16796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-05-14 do dziś
16846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-14 do dziś
16947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-14 do dziś
17047 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-14 do dziś
17147 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-14 do dziś
17247 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-05-14 do dziś
17352 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-05-14 do dziś
17455 ZAKWATEROWANIE2012-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-20 do dziś
2data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-20 do dziś
3data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-20 do dziś
4data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-20 do dziś
5data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
6data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
7data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-13 do dziś
8data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-13 do dziś
9data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-06-152021-06-25 do dziś