ENERGETYK ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000362770
Numer REGON: 301511845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-27
Sygnatura akt[RDF/334327/21/609]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYK ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2010-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica KORCZAK nr domu 100 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2010-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2010 R., NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 7408/20102010-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCEK2010-08-13 do dziś
2. ImionaWITOLD KRZYSZTOF2010-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2010-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHROWICZ-PLUTA2021-05-05 do dziś
2. ImionaMARTA2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2021-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2010-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCEK2010-08-13 do dziś
2. ImionaWITOLD KRZYSZTOF2010-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZYN2010-08-13 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2010-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2010-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-08-13 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-08-13 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-08-13 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-08-13 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-08-13 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-08-13 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-08-13 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-08-13 do dziś
927 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-08-13 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2011 okres 21.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
2data złożenia 24.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
3data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
4data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 30.12.20132014-10-22 do dziś
5data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
6data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
7data złożenia 18.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 08.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
13data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
14data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
15data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 30.12.20132014-10-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 30.12.20132014-10-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów