„BUDAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000362315
Numer REGON: 142523854
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/5508/21/73]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW MAZOWIECKA miejscowość KOMOROWO2010-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMOROWO ulica DŁUGA nr domu 27 kod pocztowy 07-310 poczta OSTRÓW MAZOWIECKA kraj POLSKA 2010-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2010 R., JACEK OSIADACZ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, PLAC KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ 6, REPERTORIUM A NR 1458/2010.2010-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁĄZKA2010-08-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały850 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁĄZKA2021-06-30 do dziś
2. ImionaRENATA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU2010-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁĄZKA2010-08-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-11 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-11 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-08-11 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-08-11 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-11 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-11 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-08-11 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-07 do dziś
2data złożenia 23.10.2012 okres 24.08.2010 - 31.12.20102012-11-08 do dziś
3data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
4data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
5data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-18 do dziś
8data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
9data złożenia 24.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-24 do dziś
10data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-11-07 do dziś
224.08.2010 - 31.12.20102012-11-08 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-11-07 do dziś
224.08.2010 - 31.12.20102012-11-08 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów