HIGH LORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000362221
Numer REGON: 142563925
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[RDF/340356/21/232]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142563925 NIP 70102541252011-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH LORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 81 B nr lokalu A-51 kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.06.2010 R., REP. A NR 1331/2010, NOTARIUSZ ADAM PALUCH UL. KRUCZA 23/31 M.52/55,00-525 WARSZAWA2010-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAJANI2018-10-30 do dziś
2. ImionaRAHUL2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99500,00 ZŁ2018-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAJANI2010-08-04 do dziś
2. ImionaRAHUL2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 1 PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH2010-08-04 do dziś
247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-04 do dziś
347 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-04 do dziś
447 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-08-04 do dziś
556 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-08-04 do dziś
668 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-04 do dziś
746 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-08-04 do dziś
846 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres 07.06.2010-31.12.20102011-10-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.0214 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
4data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-16 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
10data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
11data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.06.2010-31.12.20102011-10-19 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
3OD 01.01.0214 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.06.2010-31.12.20102011-10-19 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
3OD 01.01.0214 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów