CT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000362203
Numer REGON: 142473263
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2013-10-08
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/36082/13/827]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŁUKOWA nr domu 9 nr lokalu 14 kod pocztowy 02-767 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KATOWICACH2013-05-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-05-08 do dziś
3. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ŚRODKOWA nr domu 5 kod pocztowy 40-586 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-05-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.07.2010, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELENIEWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 87 M.123, REP. A NR 1557/2010.2010-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2013-10-08 do dziś
2. ImionaROBERT MARIUSZ2013-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 310.000 ZŁOTYCH2013-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego310000,00 ZŁ2013-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARZĄD WIELOOSOBOWY -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2013-10-08 do dziś
2. ImionaROBERT MARIUSZ2013-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-08-04 do dziś
213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-08-04 do dziś
314 PRODUKCJA ODZIEŻY2010-08-04 do dziś
415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2010-08-04 do dziś
516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-08-04 do dziś
617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2010-08-04 do dziś
718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-08-04 do dziś
819 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2010-08-04 do dziś
920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-08-04 do dziś
1021 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-08-04 do dziś
1122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-08-04 do dziś
1203 RYBACTWO2010-08-04 do dziś
1323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2010-08-04 do dziś
1424 PRODUKCJA METALI2010-08-04 do dziś
1525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-08-04 do dziś
1626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-08-04 do dziś
1727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-08-04 do dziś
1828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-04 do dziś
1929 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-04 do dziś
2030 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-08-04 do dziś
2131 PRODUKCJA MEBLI2010-08-04 do dziś
2232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-08-04 do dziś
2305 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2010-08-04 do dziś
2433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-08-04 do dziś
2535 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-08-04 do dziś
2638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-08-04 do dziś
2739 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-08-04 do dziś
2841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-04 do dziś
2942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-08-04 do dziś
3043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-08-04 do dziś
3145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-08-04 do dziś
3246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-08-04 do dziś
3347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-08-04 do dziś
3406 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2010-08-04 do dziś
3549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-08-04 do dziś
3650 TRANSPORT WODNY2010-08-04 do dziś
3752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-08-04 do dziś
3853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-08-04 do dziś
3955 ZAKWATEROWANIE2010-08-04 do dziś
4056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-08-04 do dziś
4158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-08-04 do dziś
4259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-08-04 do dziś
4361 TELEKOMUNIKACJA2010-08-04 do dziś
4462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-08-04 do dziś
4507 GÓRNICTWO RUD METALI2010-08-04 do dziś
4663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-08-04 do dziś
4768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-08-04 do dziś
4869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-08-04 do dziś
4970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-08-04 do dziś
5071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-08-04 do dziś
5172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-08-04 do dziś
5273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-04 do dziś
5377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-08-04 do dziś
5478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-08-04 do dziś
5579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-08-04 do dziś
5608 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-08-04 do dziś
5781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-08-04 do dziś
5882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-08-04 do dziś
5985 EDUKACJA2010-08-04 do dziś
6087 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2010-08-04 do dziś
6190 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-08-04 do dziś
6292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2010-08-04 do dziś
6395 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-08-04 do dziś
6496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-08-04 do dziś
6510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-08-04 do dziś
6611 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-08-04 do dziś
6712 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów