EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000361981
Numer REGON: 301471732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250572/20/664]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301471732 NIP 96809534122010-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW miejscowość PLESZEW2015-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PLESZEW ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 14 kod pocztowy 63-300 poczta PLESZEW kraj POLSKA 2015-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.06.2010 R., NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 5877/2010 20.07.2010 R., NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 8111/2010 ZMIENIONO: § 1 PKT 3 ORAZ § 2 PKT 72010-07-30 do dziś
204.05.2011R., REP. A NR 4362/2011, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, ZMIENIONO: §1 PKT3, §16 PKT1, §17 PKT1 PPKT.10)2011-06-08 do dziś
311.10.2012 R., REP. A NR 10145/2012, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO: § 1 UST. 3, § 3 UST. 1, § 3 UST. 11, - SKREŚLONO: § 9 UST. 7, - DODANO: § 2 UST. 14, 15, I 16 - ZMIENIONO OZNACZENIE §§ 6-23 NA 5-22 UMOWY SPÓŁKI.2012-12-10 do dziś
425.06.2015 R. REPERTORIUM A 800/2015, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA DUDA,KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIANA §1 PKT 3.2015-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADSTAWEK2011-11-15 do dziś
2. ImionaARTUR2011-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ2012-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNADSTAWEK2010-08-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ GUSTAW2010-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-30 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-30 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-07-30 do dziś
410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-30 do dziś
546 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-07-30 do dziś
646 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-07-30 do dziś
746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-07-30 do dziś
846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2012-12-10 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-12-10 do dziś
1046 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.08.2011 okres 28.08.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
2data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-10 do dziś
3data złożenia 18.11.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2014-01-02 do dziś
4data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
5data złożenia 03.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-30 do dziś
6data złożenia 03.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-30 do dziś
7data złożenia 03.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-30 do dziś
8data złożenia 18.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.08.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-10 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2014-01-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.08.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-10 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2014-01-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów