AQ7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000361953
Numer REGON: 021321015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/8690/21/68]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021321015 NIP 89717653762015-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQ7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ZAKRZOWSKA nr domu 19 nr lokalu 34 kod pocztowy 51-318 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 MAJA 2010 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ ADAMIŁY CZYNIEWSKIEJ, UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW, REPERTORIUM A NUMER 3139/20102010-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOMÓŁKA2010-08-04 do dziś
2. ImionaJERZY RAFAŁ2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2015-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAGER2010-08-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2010-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOŁUJ2010-08-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ WALDEMAR2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2010-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃSKA2015-05-18 do dziś
2. ImionaIRENA2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2015-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE; DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000 ZŁOTYCH, NIEZBĘDNYM JEST JEDNAK WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIELNIE, BEZ WZGLĘDU NA AKTUALNA LICZBĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU, WARTOŚĆ PRAWA LUB ZOBOWIĄZANIA.2010-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOMÓŁKA2010-08-04 do dziś
2. ImionaJERZY RAFAŁ2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOŁUJ2010-08-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ WALDEMAR2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHAGER2021-05-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-04 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-08-04 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-04 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-08-04 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-08-04 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-08-04 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-08-04 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-08-04 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-08-04 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.11.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-12-06 do dziś
2data złożenia 15.11.2013 okres 01.01.2011R.-31.12.2011R.2013-12-06 do dziś
3data złożenia 15.11.2013 okres 25.05.2010R.-31.12.2010R.2013-12-06 do dziś
4data złożenia 17.05.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-12 do dziś
5data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-12 do dziś
6data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-31 do dziś
7data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
8data złożenia 04.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-12-06 do dziś
201.01.2011R.-31.12.2011R.2013-12-06 do dziś
325.05.2010R.-31.12.2010R.2013-12-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-12-06 do dziś
201.01.2011R.-31.12.2011R.2013-12-06 do dziś
325.05.2010R.-31.12.2010R.2013-12-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów