FIRMA HANDLOWA „TECHNOTRONIK” A. LESIEŃ I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 18:20:02
Numer KRS: 0000361889
Numer REGON: 472400685
Numer NIP: 7311795117
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530727/23/870]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 472400685 NIP 73117951172010-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TECHNOTRONIK” A. LESIEŃ I S-KA SPÓŁKA JAWNA2010-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2010-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica WŁADYSŁAWA REYMONTA nr domu 12 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2011-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 20.07.2010 R2010-07-30 do dziś
230.06.2017 R. - ZMIANA § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI.2017-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-07-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleFIRMA HANDLOWA „TECHNOTRONIK” A. LESIEŃ I S-KA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA JEJ ZE SPÓŁKI CYWILNEJ. DECYZJĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘLI WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 19.07.2010 R LESIEŃ ANDRZEJ NUMER EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2685 LESIEŃ JACEK -NUMER EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 177642010-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESIEŃ2010-07-30 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-07-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESIEŃ2017-11-07 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2010-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESIEŃ2017-11-07 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESIEŃ2010-07-30 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2010-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-30 do dziś
247 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-30 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-07-30 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-07-30 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-07-30 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-07-30 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-30 do dziś
847 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-30 do dziś
947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-30 do dziś
1047 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-07 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-07 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20132017-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów