TAM LINHAS AÉREAS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000361726
Numer REGON: 142543609
Numer NIP: 1080009445
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-04-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/20883/16/612]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2010-08-02 do dziś
3. NazwaTAM LINHAS AÉREAS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2010-08-02 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejTAM LINHAS AÉREAS SPÓŁKA AKCYJNA2010-08-02 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR PODATNIKÓW OSÓB PRAWNYCH W MINISTERSTWIE SKARBU PAŃSTWA BRAZYLII CNPJ 02.012.862/0001-60 REJESTR OSOBY PRAWNEJ NA SZCZEBLU STANOWYM -NIRE -353001186342010-08-02 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII2010-08-02 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-02 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-08-02 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 119/125 nr lokalu 89 kod pocztowy 00-897 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-08-02 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj BRAZYLIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość SAO PAULO ulica AVENUE JURANDIR nr domu 856 nr lokalu HANGAR VII kod pocztowy 04072-000 poczta BRASIL 2010-08-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKCJA WYKONAWCZA -ZARZĄD SPÓŁKI2010-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ: 1. DYREKTORA NACZELNEGO RAZEM Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA NACZELNEGO LUB JEDNYM Z DYREKTORÓW. 2. JEDNEGO Z ZASTĘPCÓW DYREKTORA NACZELNEGO RAZEM Z INNYM ZASTĘPCĄ DYREKTORA NACZELNEGO. 3. PRZEZ DWÓCH DYREKTORÓW BEZ PRZYDZIELONEJ SPECJALNIE FUNKCJI DZIAŁAJĄCYCH RAZEM. 4. PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA DYREKCJI RAZEM Z PEŁNOMOCNIKIEM. 5. PRZEZ DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, ZAWSZE NA PODSTAWIE DWÓCH PODPISÓW, W ZAKRESIE ODPOWIEDNICH UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW. SPÓŁKA MOŻE BYĆ TEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO TYLKO CZŁONKA DYREKCJI LUB JEDNEGO PEŁNOMOCNIKA PRZED JAKIMKOLWIEK PODMIOTEM PRAWNYM, WŁADZAMI, ORGANEM LUB DEPARTAMENTEM, O ILE CZŁONEK DYREKCJI LUB PEŁNOMOCNIK ZOSTALI FORMALNIE DESYGNOWANI W TYM CELU.2010-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDA COSTA2010-08-02 do dziś
2. ImionaCLAUDIO2010-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA NACZELNEGO2010-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAIDAN MALUF2010-08-02 do dziś
2. ImionaJOSÉ2010-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA NACZELNEGO2010-08-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaALVES FERREIRA2010-08-02 do dziś
2. ImionaRICARDO FROES2010-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA NACZELNEGO2010-08-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRANDA BARROSO2010-08-02 do dziś
2. ImionaLIBANO2010-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR NACZELNY2010-08-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTOS CASTELLO2010-08-02 do dziś
2. ImionaPAULO CEZAR2010-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA NACZELNEGO2010-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoFILHO2010-08-02 do dziś
2. ImionaJOSE SALES2010-08-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2010-08-02 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-08-02 do dziś
351 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2010-08-02 do dziś
452 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-08-02 do dziś
553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-08-02 do dziś
633 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2010-08-02 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-08-02 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-08-02 do dziś
985 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2010-08-02 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
2data złożenia 08.08.2014 okres OD 02.08.2010 DO 31.12.20102014-09-15 do dziś
3data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-23 do dziś
4data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-29 do dziś
5data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów