BUSINESS RELATIONS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000361723
Numer REGON: 301506554
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261449/20/807]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS RELATIONS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WOJSKOWA nr domu 4 kod pocztowy 60-792 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101-06-2010 R., REP. A NR 5364/2010, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, IZABELA PODSIADŁOWSKA -SKĄPSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ2010-08-03 do dziś
225.08.2016R. REP. A NUMER 2687/2016, NOTARIUSZ- AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA- KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (61-753), UL. PIASKOWA 3/3 - UCHYLEWNIE DOTYCHCZASOWEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2016-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMER2010-08-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2010-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ2019-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARNOWSKI2010-08-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2016-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.200,00 ZŁ2019-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMER2019-08-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARNOWSKI2010-08-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2010-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-08-03 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-08-03 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-08-03 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-08-03 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-03 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-08-03 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-08-03 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-08-03 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-22 do dziś
2data złożenia 04.01.2013 okres 01.06.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-03-22 do dziś
3data złożenia 12.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-10 do dziś
4data złożenia 12.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
5data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
6data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
8data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
9data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-22 do dziś
201.06.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-03-22 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-22 do dziś
201.06.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-03-22 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów