A.CZUBA & WSPÓLNICY KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000361655
Numer REGON: 021310224
Numer NIP: 8992698923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/549856/23/457]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.CZUBA & WSPÓLNICY KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ALEJA WIŚNIOWA nr domu 35 kod pocztowy 53-137 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.2010 R., NOTARIUSZ ANNA KORTA-SZAREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 6/3, REPERTORIUM A NR 2997/2010.2010-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2010-07-26 do dziś
2. ImionaLIDIA KATARZYNA2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.599 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.950 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2012-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2010-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITASIK2015-05-20 do dziś
2. ImionaMAREK2015-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2014-08-12 do dziś
2. ImionaLIDIA KATARZYNA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2010-07-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-26 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-07-26 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-07-26 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-07-26 do dziś
666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-07-26 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-07-26 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-07-26 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-26 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2011 okres 26.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
2data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
3data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
4data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
5data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
6data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
7data złożenia 24.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
8data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
9data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
11data złożenia 01.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
12data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.07.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów