NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARSMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000361642
Numer REGON: 121297466
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-05-24
Sygnatura akt[RDF/293199/21/128]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARSMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina TRZCIANA miejscowość TRZCIANA2010-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZCIANA ulica TRZCIANA nr domu 336 kod pocztowy 32-733 poczta TRZCIANA kraj POLSKA 2010-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2010 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 7752/2010 AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI2010-07-28 do dziś
207-10-2010 R., REP. A NR 12088/2010, NOT. TOMASZ ZIĘCINA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SYLWIA MAJERCZAK TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 2, § 5 UST. 12010-10-15 do dziś
309-12-2010, REP. A NR 15308/2010, NOT. TOMASZ ZIĘCINA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SYLWIA MAJERCZAK TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 3, § 11 UST. 2.2010-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECZEK2010-10-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2010-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.600 ZŁ2010-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2010-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECZEK2010-10-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2010-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2010-10-15 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-10-15 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-10-15 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-15 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-15 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-10-15 do dziś
764 91 Z LEASING FINANSOWY2010-10-15 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-10-15 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-15 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-15 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-15 do dziś
1282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-15 do dziś
1385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-15 do dziś
1485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-10-15 do dziś
1596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-15 do dziś
1686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2010-10-15 do dziś
1786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-10-15 do dziś
1886 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2010-10-15 do dziś
1986 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-10-15 do dziś
2086 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-10-15 do dziś
2186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-15 do dziś
2272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-10-15 do dziś
2347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-15 do dziś
2447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-15 do dziś
2546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-10-15 do dziś
2677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
2data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
9data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
10data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
11data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów