BD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000361627
Numer REGON: 142455408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-12-17
Sygnatura akt[RDF/272709/20/94]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIERZBOWA nr domu 9/11 kod pocztowy 00-094 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W STANOWICACH2018-05-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina BOGDANIEC miejscowość STANOWICE2018-05-30 do dziś
3. Adresmiejscowość STANOWICE nr domu 29 kod pocztowy 66-450 poczta BOGDANIEC kraj POLSKA 2018-05-30 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.2010, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18B REPERTORIUM A 30177/2010, 09.07.2010, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18B REPERTORIUM A 32058/2010,2010-07-28 do dziś
214.01.2014 R., REP. A NR 1650/2014, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: § 2, § 16, § 18 - § 29.2014-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBA2014-03-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WŁODZIMIERZ2014-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199 000 ZŁOTYCH2014-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBA2010-07-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WŁODZIMIERZ2010-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-07-28 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-07-28 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-07-28 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-07-28 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-07-28 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-07-28 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-07-28 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-07-28 do dziś
985 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-07-28 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2011 okres 09.07.2010 -31.12.20102011-10-27 do dziś
2data złożenia 11.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-17 do dziś
3data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
6data złożenia 15.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-27 do dziś
10data złożenia 17.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.07.2010 -31.12.20102011-10-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.07.2010 -31.12.20102011-10-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów