DOLNOŚLĄSKA GRUPA FINANSOWA „CONDITOR” ZOFIA & IRENEUSZ SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000361611
Numer REGON: 021311360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[RDF/134001/19/89]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2010-07-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021311360 NIP 88318397902011-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA GRUPA FINANSOWA „CONDITOR” ZOFIA & IRENEUSZ SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA2010-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość KŁODZKO2010-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KŁODZKO ulica CZESKA nr domu 37 kod pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO kraj POLSKA 2010-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.04.2010 R. 07.04.2010 R. ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2010-07-26 do dziś
214.06.2011 R. ZMIENIONO § 11 UMOWY SPÓŁKI2011-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2010-07-26 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ MACIEJ2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-07-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-07-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2010-07-26 do dziś
2. ImionaZOFIA JADWIGA2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-07-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-07-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIUONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2010-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2010-07-26 do dziś
2. ImionaZOFIA JADWIGA2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2010-07-26 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ MACIEJ2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-26 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-07-26 do dziś
366 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2010-07-26 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-07-26 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-07-26 do dziś
666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-07-26 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-26 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-26 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-07-26 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-26 do dziś
1177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-07-26 do dziś
1252 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-07-26 do dziś
1356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-07-26 do dziś
1456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-07-26 do dziś
1556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-07-26 do dziś
1656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-07-26 do dziś
1741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-26 do dziś
1841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-07-26 do dziś
1943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-07-26 do dziś
2043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-07-26 do dziś
2143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-07-26 do dziś
2243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-07-26 do dziś
2355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-07-26 do dziś
2443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-07-26 do dziś
2543 31 Z TYNKOWANIE2010-07-26 do dziś
2643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-07-26 do dziś
2743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-07-26 do dziś
2843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-07-26 do dziś
2943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-07-26 do dziś
3043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-07-26 do dziś
3143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-26 do dziś
3255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-07-26 do dziś
3356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-07-26 do dziś
3458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-07-26 do dziś
3558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-07-26 do dziś
3658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-07-26 do dziś
3763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów