DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ REHKARD.PL

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000361602
Numer REGON: 021312536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-02
Sygnatura akt[RDF/236252/20/943]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2010-07-27 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ REHKARD.PL2010-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2010-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica NOWOWIEJSKA nr domu 64-66 nr lokalu 1A kod pocztowy 50-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.02.2010 R. UCHWALONO STATUT. 14.04.2010 R. ZMIANA STATUTU: § 1 UST. 2 § 8 UST. 1 § 14 UST. 3 ORAZ W § 14 DODANO UST. 42010-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ZDROWIA2010-07-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2010-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTIMINGERIU2016-10-26 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2016-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2010-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALISKO2010-07-27 do dziś
2. ImionaALICJA2010-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK WÓJTOWICZ2010-07-27 do dziś
2. ImionaJANINA KATARZYNA2010-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMIŃSKI2010-07-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2010-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-07-27 do dziś
258 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-07-27 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-27 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-27 do dziś
586 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-07-27 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-07-27 do dziś
786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-07-27 do dziś
888 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2010-07-27 do dziś
986 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-07-27 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-04 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R2013-07-17 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-17 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
6data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
8data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
9data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
10data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-08-04 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R2013-07-17 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
4. Tbd1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PROMOCJA IDEI REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ I PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I INNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH, 2. NIESIENIE POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM POWAŻNYMI SCHORZENIAMI UKŁADU KRĄŻENIA I INNYMI CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI, 3. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM, SZPITALOM I PLACÓWKOM MEDYCZNYM ZAJMUJĄCYM SIĘ LECZENIEM I REHABILITACJĄ OSÓB Z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA I INNYMI CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI, 4. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM, PLACÓWKOM MEDYCZNYM, PLACÓWKOM NAUKOWYM, WYCHOWAWCZYM, OŚWIATOWYM I OPIEKUŃCZYM ZAJMUJĄCYM SIĘ BADANIEAMI I SZERZENIEM WIEDZY W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ORAZ INNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH, 5. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA PROFILAKTYKI Z ZAKRESU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I INNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH. 6. NIESIENIE POMOCY OSOBOM BIEDNYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM I INSTYTUCJOM O WAŻNYM ZNACZENIU SPOŁECZNYM, BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, 7. NIESIENIE POMOCY LEKARSKIEJ UCZESTNIKOM IMPREZ MASOWYCH.2010-07-27 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
2. Nieodpłatna działalność statutowa186 90 E PROMOCJA IDEI REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ I PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I INNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH2010-07-27 do dziś
288 10 Z NIESIENIE POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM POWAŻNYMI SCHORZENIAMI UKŁADU KRĄŻENIA I INNYMI CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI2010-07-27 do dziś
386 22 Z UDZIELANIE POMOCY OSOBOM, SZPITALOM I PLACÓWKOM MEDYCZNYM ZAJMUJĄCYM SIĘ LECZENIEM I REHABILITACJĄ OSÓB Z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA I INNYMI CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI2010-07-27 do dziś
485 60 Z UDZIELANI POMOCY OSOBOM, PLACÓWKOM MEDYCZNYM, PLACÓWKOM NAUKOWYM, WYCHOWAWCZYM, OŚWIATOWYM I OPIEKUŃCZYM ZAJMUJĄCYM SIĘ BADANIAMI I SZERZENIEM WIEDZY W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ORAZ INNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH2010-07-27 do dziś
585 59 B PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA PROFILAKTYKI Z ZAKRESU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I INNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH2010-07-27 do dziś
688 99 Z NIESIENIE POMOCY OSOBOM BIEDNYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM I INSTYTUCJOM O WAŻNYM ZANACZENIU SPOŁECZNYM, BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ2010-07-27 do dziś
786 21 Z NIESIENIE POMOCY LEKARSKIEJ UCZESTNIKOM IMPREZ MASOWYCH2010-07-27 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów