ENDOMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000361506
Numer REGON: 100927886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/28906/21/902]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2010-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica EDWARDA nr domu 40 kod pocztowy 92-229 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2009 R., NOTARIUSZ BOGNA GAŁĄZKA-MIKINA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5571/20092010-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSORDYL2020-06-30 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JAN2020-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKA2021-10-22 do dziś
2. ImionaMONIKA BEATA2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ2021-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2021-10-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WITOLD2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ2021-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE-W ZAKRESIE SPRAW POWODUJĄCYCH ROPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ W WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO, A PRZY CZYNNOŚCIACH CIĄGŁYCH W OKRESIE JEDNEGO ROKU; B) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE-W ZAKRESIE SPRAW POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ W WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO, A PRZY CZYNNOŚCIACH CIĄGŁYCH W OKRESIE JEDNEGO ROKU; C) PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE-W ZAKRESIE SPRAW NIE WSKAZANYCH W W PUNKCIE A I B.2010-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2021-10-22 do dziś
2. ImionaWITOLD WŁODZIMIERZ2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2011-10-04 do dziś
2. ImionaJAN DANIEL2011-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGMUNT2010-07-23 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ROBERT2010-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSORDYL2020-06-30 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JAN2020-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-06-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-23 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-23 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-23 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-23 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-07-23 do dziś
686 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 23.07.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-04 do dziś
2data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
3data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-16 do dziś
4data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
5data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
9data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
11data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.07.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-04 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.07.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-04 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów