ASSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000361424
Numer REGON: 142563865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2019-07-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/18025/19/250]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142563865 NIP 52135763822011-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2014-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE kraj POLSKA 2017-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LIPCA 2010, REPERTORIUM A 4837/2010, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 35 M. 14, 00-519 WARSZAWA2010-08-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.10.2010, REP. A 7950 ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJACE PARAGRAFY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO § 2, § 5.1, § 6 PRZED FABIANEM WAWRZYNIAKIEM ASESOREM NOTARIALNYM ZASTĘPCĄ JANA JODŁOWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE UL. WSPÓLNA 35 M 14,00-519 WARSZAWA2010-11-22 do dziś
326.10.2011 R. -REP. A NR 8084/2011, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIENIONO § 52011-11-21 do dziś
404.07.2012 R. ASESOR NOTARIALNY ARNOLD WALCZEWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA TADEUSZA SZELIGI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR7408/2012 ZMIENIONO: § 22012-07-27 do dziś
514.09.2012 R., NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10234/2012 ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1.2012-12-11 do dziś
616.05.2014 R., NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6788/2014 - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2014-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHURKAŁA2015-09-22 do dziś
2. ImionaROMAN2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2015-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU -PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-22 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-11-22 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-11-22 do dziś
402 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2010-11-22 do dziś
508 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2010-11-22 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-22 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-11-22 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-11-21 do dziś
945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-21 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 08.07.2010 -31.12.20102011-09-26 do dziś
2data złożenia 14.09.2012 okres 01.01.2011- 31.12.20112012-12-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.07.2010 -31.12.20102011-09-26 do dziś
201.01.2011- 31.12.20112012-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.07.2010 -31.12.20102011-09-26 do dziś
201.01.2011- 31.12.20112012-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów